Lærervejledning  - Foto, identitet og fællesskab. Mellemtrin.

Lærervejledning til undervisningsforløbet Foto, identitet og fællesskab for mellemtrinnet. Udforsk portrætterne i Det Kgl. Biblioteks nye fotoudstilling Kameraet og os.

Undervisningsforløb 4. – 6. klasse

Hvad gør et fotografi til et portræt? Hvordan udtrykker vi vores identitet gennem billeder? Fortæller vores udseende egentlig noget om de fællesskaber, som vi er en del af?

Det er nogle af de spørgsmål, som eleverne skal arbejde med i undervisningsforløbet Foto, identitet og fællesskab. Under forløbet udforsker eleverne et udvalg af fotografiske portrætter fra Det Kgl. Biblioteks fotosamling, der rummer flere millioner billeder.

Eleverne bliver præsenteret for en række eksempler på både traditionelle og abstrakte portrætter, samt spørgsmålet, hvad der egentlig gør et fotografi til et portræt? Det sker gennem dialogisk undervisning i Det Kgl. Biblioteks fotoudstilling Kameraet og os. Her skal eleverne dykke ned i forskellige genrer inden for portrætfoto sammen med en af bibliotekets undervisere. Herudover får eleverne mulighed for selv at kreere deres egen abstrakt portrætserier i en workshop hos Det Kgl. Bibliotek.

Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal reflektere over deres egen identitet og de fællesskaber, som de selv indgår i, og arbejder med at formidle dette gennem fotografiske portrætter.

Fag: Dansk, historie og billedkunst

Det Kgl. Biblioteks læringsmål

 • Eleverne har viden om den fotografiske kulturhistorie med særlig vægt på portrættet.
 • Eleverne er i stand til at se på fotografier og analyserer dem.
 • Eleverne kan drage paralleller mellem de historiske fotografier og nutidens fotografier.
 • Eleverne kan reflektere over deres egen brug af fotografi.

Fællesmål   

Dansk efter 6. klasse 

Kompetenceområde: Fortolkning 

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.  Herunder: Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Fortolkning, Vurdering og Perspektivering.

Historie efter 6. klasse

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng

Kompetencemål: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfundet har udviklet dig under forskellige forudsætninger. Herunder: kronologi, brud og kontinuitet.  

Billedkunst efter 6. klasse

Kompetenceområde: Billedanalyse

Kompetencemål: Eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder, kulturer og medier med vægt på nutidige billedudtryk. Herunder: Billedgenrer, Billedkomposition og Billedfunktion

Før, under og efter besøget

For at give eleverne de bedste forudsætninger for læring er forløbet struktureret i et før-, under- og efterforløb. Det er skabt, så du kan klæde alle elever godt på til at komme på besøg på Det Kgl. Bibliotek. Eftermaterialet er ligeledes skabt som et værktøj til at gå i dialog om jeres erfaringer, når I kommer tilbage til klasselokalet. Før- og efterarbejdet kan fylde i omfanget af 2-3 lektioner. Selve besøget på Den Sorte Diamant varer 2,5 timer.

Forberedelse i klassen (før besøget) - 1 lektion

Før besøget kan du sammen med eleverne gå i dialog om deres brug af kameraet og forhold til billeder i hverdagen ved hjælp af introduktionsøvelsen – Kameraet og dig. Øvelsen består af en kort tekst samt en række spørgsmål, der vil være behjælpelig til at starte dialogen med eleverne.

Introduktionsøvelse - Kameraet og dig

I dag er det nemt og hurtigt at tage billeder selv. Efter mobiltelefonen fik indbygget kamera i år 2000, tager vi den frem, når vi vil tage billeder af os selv og af hinanden. Billederne gemmes i vores mobiltelefonerne eller i skyen, og vi deler dem med hinanden på sociale medier. Vi kan redigere vores billeder med mange forskellige apps, som netop har det formål at gøre det mere simpelt at redigere billeder ved hjælp af visuelle effekter og filtre. I denne introduktionsøvelse skal eleverne reflektere over deres forhold til billeder, og hvordan de bruger kameraet i hverdagen. Stil spørgsmålene nedenfor til klassen og diskutér dem sammen på klassen.

 1. Hvad tager I billeder af i jeres hverdag?
 2. Hvad tager I billeder med?
 3. Hvad bruger I billederne til?
 4. Redigerer og lægger I filtre på jeres billeder? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Under besøget – 2,5 timer

Under besøget introduceres eleverne for forløbets tre temaer: foto, identitet og fællesskab, ved en af bibliotekets undervisere. Gennem dialogisk undervisning vil eleverne blive præsenteret for en række udvalgte fotografiske portrætter i udstillingen Kameraet og os. Efterfølgende skal eleverne lave deres eget portræt med udgangspunkt i tre fællesskaber, som de er en del af: skole, familie og venner. Bibliotekets underviser hjælper eleverne ved at anspore, hvordan deres portræt skal se ud, og udførelsen sker ved en workshop med hjælp fra både bibliotekets underviser og klassens lærer.

Efterarbejde i klassen – 1-2 lektioner

Efter besøget på Det Kgl. Bibliotek har I mulighed for at arbejde videre med temaet hjemme på skolen. Vi foreslår, at eleverne individuelt løser en opgave, der hjælper dem til at reflektere over de tre fællesskaber, som de har lavet portrætter over. Opgaven nedenfor stilles til eleverne af læreren.

Fotografer en genstand

 • Tag tre billeder af tre forskellige genstande, der hver især repræsenterer dine fællesskaber: skole, familie og venner.
 • Skriv stikord, der forklarer og uddyber, hvorfor du netop har valgt disse genstande. Hvilken betydning har genstandene for dine fællesskaber og dig selv?
 • Præsentér dine billeder af genstandene og beskrivelserne i grupper eller for resten af klassen.