Lærervejledning - Foto, identitet og fællesskab. Udskoling.

Lærervejledning til undervisningsforløbet Foto, identitet og fællesskab. Udforsk portrætterne i Det Kgl. Biblioteks nye fotoudstilling Kameraet og os.

Undervisningsforløb 7. – 10. klasse

Hvad gør et fotografi til et portræt? Hvordan udtrykker vi vores identitet gennem billeder? Fortæller vores udseende egentlig noget om de fællesskaber, som vi er en del af?

Det er nogle af de spørgsmål, som eleverne skal arbejder med i undervisningsforløbet Foto, identitet og fællesskab. Under forløbet udforsker eleverne et udvalg af fotografiske portrætter fra Det Kgl. Biblioteks fotosamling, der rummer flere millioner billeder.

Eleverne bliver præsenteret for en række eksempler på både traditionelle og abstrakte portrætter, samt spørgsmålet, hvad der egentlig gør et fotografi til et portræt? Gennem gruppearbejde og ved hjælp af en række opgaver dykker eleverne ned i forskellige genrer inden for portrætfoto. Herudover får eleverne mulighed for selv at kreere deres eget abstrakte portrætserie i en workshop hos Det Kgl. Bibliotek.

Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal reflektere over deres egen identitet og de fællesskaber, som de selv indgår i, og arbejder med at formidle dette gennem fotografiske portrætter.  

Fag: Dansk, historie og billedkunst

Det Kgl. Biblioteks læringsmål

  • Eleverne har viden om den fotografiske kulturhistorie og fotografiske genrer med særlig vægt på portrættet.
  • Eleverne kan drage paralleller mellem de historiske fotografier og nutidens fotografier.
  • Eleverne kan reflektere over deres egen brug af fotografi og andet visuelt materiale for eksempel på sociale medier.

Fællesmål   

Dansk efter 9. klasse 

Kompetenceområde: Fortolkning 

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.  Herunder: Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Fortolkning, Vurdering og Perspektivering.  

Historie efter 9. klasse 

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng 

Kompetencemål: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfundet har udviklet dig under forskellige forudsætninger. Herunder: kronologi, brud og kontinuitet.  

Billedkunst (valgfag) efter 8. klasse 

Kompetenceområde: Billedanalyse 

Kompetencemål: Eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder, kulturer og medier med vægt på nutidige billedudtryk. 

Herunder: Billedgenrer, Billedkomposition og Billedfunktion

Før, under og efter besøget

For at give eleverne de bedste forudsætninger for læring er forløbet struktureret i et før-, under- og efterforløb. Det er skabt, så du kan klæde alle elever godt på til at komme på besøg på Det Kgl. Bibliotek. Eftermaterialet er ligeledes skabt som et værktøj til at gå i dialog om jeres erfaringer, når I kommer tilbage til klasselokalet. Før- og efterarbejdet kan fylde i omfanget af 2-3 lektioner. Selve besøget på Den Sorte Diamant varer 2,5 time.

Forberedelse i klassen (før besøget), 1 lektion

Før besøget henvises eleverne til et før-materiale, der introducerer dem for fotografiets historie og udvikling fra 1800-tallet og frem til i dag. Her skal eleverne se en introduktionsvideo samt arbejde med en indledende øvelse, Kameraet og dig, hvor eleverne reflekterer over deres eget brug af kameraet i hverdagen.

Under besøget, 2,5 timer

Under besøget introduceres eleverne for forløbets tre temaer: foto, identitet og fællesskab, ved en af bibliotekets undervisere. Eleverne skal i grupper arbejde med et udvalg af fotografiske portrætter i udstillingen Kameraet og os ved hjælp af et opgaveark. Efterfølgende skal eleverne lave deres eget portræt med udgangspunkt i tre fællesskaber, som de selv er en del af. Hertil skal elever individuelt udfylde et øvelsesark, der hjælper dem med at reflektere over deres fællesskaber, og hvordan deres portrætter skal se ud. Udførelsen sker ved en workshop med hjælp fra bibliotekets underviser.

Forslag til efterarbejde, 1-2 lektioner

Skriv et essay

Skriv en fritekst om ét af dine fællesskaber. Beskriv din identitet ud fra fællesskabet og forklar, hvilken betydning fællesskabet har for dig med hjælp af dine stikord fra øvelsesarket.

Lav en præsentation

Lav et slidshow, der viser ét af dine fællesskaber. Uddyb og forklar hvorfor fællesskabet har betydning for dig. Brug dine stikord fra øvelsesarket og billeder til at beskrive og vise fællesskabet. Hvis du ikke selv har billeder til rådighed, så find billeder på nettet, der kan visualisere essensen af fælleskabet.

Fotografer en genstand

Tag et billede af en genstand, der repræsentere dit fællesskab. Lav en tilhørende beskrivelse, der forklarer og uddyber, hvorfor du netop har valgt denne genstand som repræsentant, og hvilken betydning den har for fællesskabet og dig selv. Brug dine stikord fra øvelsesarket til at lave beskrivelsen.