Lærervejledning til Kameraet og os

Lærervejledning til online undervisningsmateriale til Det Kgl. Biblioteks permanente fotoudstilling "Kameraet og os".

Målgruppe

Grundskolen, 7.-10. klasse.

Fag

Forløbet henvender sig til fagene dansk og historie samt tværfaglige forløb med tilvalg i billedkunst.

Læringsmål

Eleverne har viden om den fotografiske kulturhistorie og forskellige fotografiske tematikker. Eleverne er i stand til at anvende billedanalytiske redskaber og kan drage paralleller mellem nutidens fotografier og de historiske fotografier. Eleverne kan reflektere over deres eget brug af kameraet, fotografi og andet visuelt materiale f.eks. på sociale medier. Derudover kan eleverne diskutere de sociale og politiske emner, der belyses i fotografierne, de arbejder med.

Fællesmål

Materialet understøttes af fællesmål for:  

Dansk efter 9. klasse.

Kompetenceområde: Fortolkning.

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Herunder: Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Fortolkning, Vurdering og Perspektivering. 

Historie efter 9. klasse.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng.

Kompetencemål: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfundet har udviklet dig under forskellige forudsætninger. Herunder: kronologi, brud og kontinuitet. 

Billedkunst (valgfag) efter 8. klasse.

Kompetenceområde: Billedanalyse.

Kompetencemål: Eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder, kulturer og medier med vægt på nutidige billedudtryk. Herunder: Billedgenrer, Billedkomposition og Billedfunktion.

Introduktion til materialet

Dette online undervisningsmateriale introducerer eleverne til en række forskellige temaer inden for fotografiets genre. Her vil eleverne arbejde med både nutidige billeder og historiske fotografier, hvilket er fra daguerreotypiets opfindelse til nutidens digitale billeder fra de sociale medier. Fotografierne i dette materiale er alle en del af Det Kgl. Biblioteks permanente fotoudstilling Kameraet og os, og materialets opbygning afspejler udstillingens tematikker om fotografiets historie, og hvordan vi som mennesker i fortid og nutid har forholdt os til fotografiet og billeder af hinanden.

Materialets opbygning og hensigt

Undervisningsmaterialet består af en introduktion, der åbner op for det overordnede tema om mennesket i fotografiet og præsenterer eleverne for kameraet historie og udvikling. Herudover består materialet af otte temaer, som eleverne skal arbejde med sammen i grupper.

Struktur for introduktionen

  • Indledende video som viser fotografiets og kameraets historie og udvikling
  • Indledende tekst som præsenterer og uddyber det overordnede tema om mennesket i fotografiet
  • Individuel øvelse introducerer eleverne til strukturen for de efterfølgende gruppeopgaver

Struktur for de otte temaer

  • Indledende video om temaet og temabilledet
  • Opgaver som går analytisk og reflekterende til temabilledet og temaet
  • Analyseværktøj som hjælper eleverne til at løse opgaverne
  • Perspektiv som inddrager et historisk billede, der perspektiveres til det nutidige temabillede
  • Øvelse som enten løses sammen i gruppen eller individuelt, hvorefter eleverne præsenterer resultatet for hinanden i gruppen

Brug af materialet

Undervisningsmaterialets introduktion præsenterer eleverne for det overordnede tema, mennesket i fotografiet, samt kameraets historie og udvikling fra 1800-tallet og frem til i dag. Læreren præsenterer materialets struktur for eleverne, så de er klædt godt på til at give sig i kast med temaerne.

Individuel forberedelse

Den indledende video fra introduktionen kan enten ses samme på klassen eller af eleverne hver for sig som en hjemmelektie. Efterfølgende skal eleverne læse den indledende tekst og arbejde med øvelsen Kameraet og dig, som de skal løse individuelt. Herefter er der opsamling på klassen.

Gruppearbejde

Eleverne inddeles i grupper og arbejder med de otte forskellige temaer. Grupperne kan løse enten et, flere eller alle temaer. Hver gruppen skal fremlægge ét tema for resten af klassen, hvori alle deres svar fra opgaverne skal indgå. Fremlæggelsen kan f.eks. bestå af et slidshow med billeder og stikord.  

Temaerne enkeltvis og deres formål

Tema 1: Portrætfoto

I det første tema bliver eleverne præsenteret for portrætgenren. Her skal de arbejde med, hvordan den portrætteredes identitet kommer til udtryk i fotografiet, samt fotografens iscenesættelse af personen på fotografiet. I opgaven er der særligt fokus på temabilledets motiv samt de elementer, der gør billedet til enten et traditionelt eller et utraditionelt portræt. Herefter skal eleverne perspektivere temabilledet til et historisk billede. Til slut skal eleverne inddrage et portrætfoto af dem selv og beskrive, hvorfor de har valgt netop dette billede. Efterfølgende skal de præsentere deres billede for resten af gruppen, og sammen skal gruppen diskutere, hvorvidt hinandens billeder enten er traditionelle eller utraditionelle.

Tema 2:  Fotos af fælleskaber

I dette tema skal eleverne arbejde med fotos af fælleskaber, og hvordan en gruppes udseende fortæller noget om en bestemt overbevisning, nationalitet, kultur, religion, hobby osv. Eleverne skal diskutere, om en persons ydre kan være et udtryk for personens indre. Herefter skal eleverne sammenligne temabilledet med et perspektivbillede og forklare forskelle og ligheder mellem disse. Til slut skal eleverne hver især tænke på en genstand derhjemme, der netop fortæller noget om dem selv. Beskrivelsen af genstanden præsenterer den enkelte elev for resten af gruppen.

Tema 3: ID-foto

I det tredje tema bliver eleverne præsenteret for identifikationsfotografiet, og hvordan kortlægningen af et forbryderansigt skete ved hjælp af kameraet før i tiden. I opgaven er der særligt fokus på billedet komposition og motiv samt de elementer og den portrætteredes udseende, der gør et portræt til et forbryderfotografi. Eleverne skal herefter perspektivere temabilledet til et historisk fotografi, og her skal de forklare forskellige og ligheder mellem billederne. Til slut skal eleverne diskutere deres egne erfaringer og oplevelser med billed- og videoovervågning og desuden deres holdninger hertil.

Tema 4: Familiefoto

I dette tema skal eleverne arbejde med familiefotografiet som genre, og udviklingen fra fysisk fotoalbums til digitale billeder gemt i skyen. Opgaven omhandler forfatteren Leonora Christina Skovs eget konfirmationsbillede. Eleverne skal analysere både konfirmationsbillede samt fortællingen bag, der læses højt af forfatteren selv. Efterfølgende skal de forholde sig til deres eget brug af kameraet, og hvordan deres hverdag ville se ud på billeder. Til slut skal de finde et billede fra deres egen konfirmation, nonfirmation eller en anden stor begivenhed og beskrive situationen og deres egne tanker, da billedet blev taget. Hver elev præsenterer deres billede og tilhørende beskrivelse for resten af gruppen.

Tema 5: Dokumentarfoto

I det femte tema præsenteres eleverne for det socialdokumentariske fotografi og dets formål med fokus på fotografens rolle i forhold til de portrætterede. Eleverne skal arbejde med billedets komposition og motiv. Efterfølgende skal eleverne perspektivere temabilledet til et historisk fotografi, der berør temaet om ”den anden halvdel”. Til slut skal eleverne finde billeder på nettet af personer, som lever på en anden måde end eleverne selv, og hertil skal de begrunde deres valg af billeder.

Tema 6: Pressefoto

I dette tema præsenteres eleverne for pressefotografiet med særligt fokus på ikoniske krigsbilleder. Eleverne skal arbejde med et tidligere vinderbillede fra fotokonkurrencen Årets Pressefoto, hvor det analytiske fokus er billedets komposition og stemningen. Efterfølgende perspektiveres temabilledet til et historisk krigsfoto, hvor eleverne skal finde ligheder og forskelle mellem billederne. Til slut skal de diskutere fordele og ulemper ved krigsfotografens formål og billeder af krig generelt.

Tema 7: Modefoto

I det syvende tema bliver eleverne præsenteret for modefotografiets udvikling fra dets spæde start i 1920erne til i dag. Eleverne skal arbejde med billedets motiv med fokus på elementer, der er atypiske og skæve, samt fortolkningen og den symbolske betydning bag billedet. Herefter perspektiveres det nutidige temabillede til et historisk modefotografi, hvor eleverne skal sammenligne de to billeder med fokus på de henholdsvis de elementer, der enten er klassiske eller skæve i modefotografierne. Til slut skal eleverne taler sammen om deres skønhedsidealer hver især med begrundelser herfor.

Tema 8: Billedporno

I det sidste tema skal eleverne arbejde med fotografier, der er inspireret en pornografisk æstetik. Her skal eleverne analysere temabilledet med fokus på motivet og dets blikfang samt fortolkningen og budskabet bag billedet. Herefter skal eleverne perspektiverer temabilledet til historisk pornografisk materiale, der i sin tid blev afskaffet af politiet for at være ulovligt. Her skal eleverne diskutere, hvorfor de tror, at disse billeder blev beskyldt for at være erotiske og pornografiske samt gråzonen for, hvor grænsen går mellem pornografiske billeder og billeder, der er inspireret af pornoen.